Tetlow Kilns & Furnaces

Thermcouple Jack Type K / R or N

Thermcouple Jack Type K / R or N

Price $29.70

Thermocouples

Type K 150mm / 6

Type K 150mm / 6" Thermocouple

Thermocouples

Price $154.00

Type K 175mm / 7

Type K 175mm / 7" Thermocouple

Thermocouples

Price $176.00

Type K 225mm / 9

Type K 225mm / 9" Thermocouple

Thermocouples

Price $198.00

Type K 150 mm / 6 Thermocouple

Type K 150 mm / 6 Thermocouple

Thermocouples

Price $110.00

Type K 175 mm / 7

Type K 175 mm / 7" Thermocouple

Thermocouples

Price $143.00

Type K  230 mm / 9

Type K 230 mm / 9" Thermocouple

Thermocouples

Price $165.00

Type K 300 mm / 12

Type K 300 mm / 12" Thermocouple

Thermocouples

Price $187.00

Type R 150 mm / 6

Type R 150 mm / 6" Thermocouple

Thermocouples

Price $225.50

Type R 175 mm / 7

Type R 175 mm / 7

Thermocouples

Price $237.60

Type R  230 mm / 9

Type R 230 mm / 9

Thermocouples

Price $273.90

Type R 300 mm / 12

Type R 300 mm / 12" Thermocouple

Thermocouples

Price $347.60

Thermocouple cable type K per/m

Thermocouple cable type K per/m

Thermocouples

Price $8.80